Mapovanie

  • Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu
  • Porealizačné zameranie stavieb
  • Zameranie inžinierskych sietí
  • Tvorba mapových podkladov v digitálnej forme
  • Vyhotovenie účelových máp (Technická mapa mesta – TMM, základná mapa závodu – ZMZ, a.i.)