Geometrický plán na

  • Rozdelenie, alebo zlúčenie nehnuteľností
  • Úpravu hranice nehnuteľností
  • Určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
  • Zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
  • Zameranie rozostavanej stavby pre poskytnutie úveru
  • Oddelenie pozemkov
  • Majetkoprávne usporiadanie pozemkov
  • Zriadenie vecného bremena
  • Obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí
  • Vytýčenie lomových bodov hraníc pozemkov