Služby

 • Geometrický plán na

  • Rozdelenie, alebo zlúčenie nehnuteľností
  • Úpravu hranice nehnuteľností
  • Určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
  • Zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
  • Zameranie rozostavanej stavby pre poskytnutie úveru
  • Oddelenie pozemkov
  • Majetkoprávne usporiadanie pozemkov
  • Zriadenie vecného bremena
  • Obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí
  • Vytýčenie lomových bodov hraníc pozemkov
 • Inžinierska geodézia

  • Budovanie vytyčovacích sietí
  • Vypracovanie geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb
  • Kontrolné meranie priestorovej polohy stavebných objektov
  • Zameranie a vyhotovenie pozdĺžnych a priečnych profilov
  • Zameranie a výpočty kubatúr
 • Mapovanie

  • Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu
  • Porealizačné zameranie stavieb
  • Zameranie inžinierskych sietí
  • Tvorba mapových podkladov v digitálnej forme
  • Vyhotovenie účelových máp (Technická mapa mesta – TMM, základná mapa závodu – ZMZ, a.i.)